Đầu to hói nhiều hơn

181

Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc:

Đầu to hói nhiều hơn

– Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi.

Ông kia nghe vậy liền tỏ ra khó chịu hỏi vặn lại:

– Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh?

– Thế nhưng… đầu anh to hơn đầu tôi!

– !?!